Beleidsvisie & Verantwoording

Op 16-04-2010 werd de beleidsvisie “Nieuw Elan” door de ledenvergadering aangenomen en werd ondergetekende gekozen als voorzitter van RSC ’t Pionneke. Sindsdien is er veel verandert bij de vereniging. In feite zoals dat werd voorgesteld in betreffende beleidsvisie. Resumerend
 • een flexibele interne competitie waarbij instroom van nieuwe leden makkelijk valt te realiseren, alle leden samen in dezelfde groep schaken maar er toch aparte prijzen zijn te winnen voor de leden als respectievelijk A-B-C-of D-groep schakers,
 • in de externe competitie heten alle teams weer Pionneketeams, daarbij schaakt het eerste team op een locatie aan de Minderbroedersingel en de overige teams op de locatie Jo Gerrishal,
 • de promotieactiviteiten zijn toegenomen door meer publicaties, deelname aan Roermondse activiteiten en door regelmatig een schaakpresentatie te geven met de grote schaakstukken op het Munsterplein,
 • daarnaast is er door het bestuur veel aandacht gegeven aan het up to date houden van het schaakmateriaal waarbij onder andere nieuwe digitale schaakklokken werden aangeschaft en erop werd toegezien dat het kostbare schaakmateriaal doorgaans netjes werd opgeborgen in de daarvoor bestemde materialenkast.
Tevens zijn er inmiddels nog een aantal zaken verandert in de laatste jaren. Zoals de ontvangst en introductie van nieuwe leden en behoud van de oude leden. Daarbij zijn een aantal zaken cruciaal t.w.
 • een aspirant lid zal direct aandacht krijgen en de mogelijkheid tot schaken aangeboden krijgen, zelfs als er daardoor een andere partij niet door zou kunnen gaan,
 • regelmatig zullen er schaaklessen gegeven worden aan leden die zulks wensen,
 • er zal bijzondere aandacht dienen te zijn voor de zwakste schakers omdat met name dankzij hen de laagdrempeligheid van de vereniging bewaart blijft,
 • alle leden zullen direct gaan meeschaken in de interne competitie en tevens zal elk lid gestimuleerd worden om deel te nemen aan de externe competitie en activiteiten van ’t Pionneke.
Bovendien werd er 19-8-2012 een schaakcode door de ledenvergadering aangenomen. Deze richt zich er vooral op om de goede sfeer in de vereniging te bewaken alsmede de goede sfeer tussen andere schaakverenigingen en ’t Pionneke. Wellicht is het goed te vermelden dat deze code niet uit nood of dankzij een slechte sfeer in het leven werd geroepen maar slechts preventief. Zo is voor iedereen in elk geval duidelijk in welke sfeer ’t Pionneke wenst te schaken.
Daarnaast werden er door het bestuur contacten met de schaakvereniging uit M-Gladbach t.w. de Rheydter Schachverein gelegd en geïntensiveerd. Er vonden inmiddels drie schaakontmoetingen plaats twee keer in Duitsland en een keer in Nederland. Het plan is om deze schaakontmoetingen over de grens te continueren.
Op dit moment lijkt het noodzakelijk om door te gaan op de ingeslagen weg en de veranderingen als het ware te beklijven. Daarbij moeten we ons wellicht meer dan ooit realiseren dat het zeer moeilijk blijkt te zijn om nieuwe leden te werven en dat er sprake is een zekere vergrijzing van onze leden (zoals dat overigens landelijk ook het geval is) evenals vertrek van leden om uiteenlopende redenen. Desondanks hebben wij gelukkig nog een gezonde vereniging. Een vereniging met een jeugdafdeling, een gezond kader en leden die de handen uit de mouwen willen steken. We zullen alles in het werk moeten stellen om dit zo te houden. Belangrijk blijft hierbij dat:
 • men open zal moeten staan voor nieuwe ideeën en er draagvlak zal dienen te zijn om deze uit te voeren binnen de vereniging,
 • er zullen korte lijnen dienen te zijn om tot besluitvorming te komen en dat er in voorkomende gevallen tussentijds een snelle ledenraadpleging zal dienen plaats te vinden,
 • we open blijven staan voor jonge frisse ideeën en het niet te snel afdoen met dat hebben we al geprobeerd,
 • er soms een snelle communicatie/informatie noodzakelijk is bv middels mailverkeer van de secretaris,
 • voor mij erg belangrijk, er een organisatiesensiviteit  (dus de sfeer van de vereniging goed aanvoelen) zal dienen te zijn waarbij er energie zal moeten zijn om leden te overtuigen en weerstanden weg te nemen.
Naast dit beklijven van de veranderingen zijn we in de komende jaren wellicht ook toe aan nieuwe veranderingen. Alleen beklijven zou stilstand betekenen en misschien kunnen we als vereniging nog wat stappen zetten in bepaalde zaken.
In eerste instantie denk ik hierbij aan een uitbreiding van het bestuur. Alhoewel alles nu prettig en prima loopt, drijft de vereniging ook op slechts weinig mensen. Dit impliceert ook een zekere kwetsbaarheid. Uitbreiding met nieuwe mensen met frisse ideeën of met mensen die in de toekomst taken kunnen gaan overnemen van de huidige bestuurders zou gezond zijn. In elk geval kunnen leden nu in een gezond bestuur stappen en hier hun bijdrage aan leveren.
Daarnaast blijft onze jeugdafdeling een Pionnekegedeelte dat voortdurend nieuwe impulsen en mankracht nodig heeft. Daarbij zijn er zowel individuele begeleiders nodig voor de wat sterkere jeugdschakers als ook begeleiders voor een groepje jeugd. Alhoewel op dit moment hierin voorzien is zal hier vanwege de continuïteit voortdurend aandacht voor dienen te zijn.
Tevens lijkt het voor de vereniging een goede zaak om ter wille van promotie en naamsbekendheid een poging te doen het schaken in Roermond nog meer op de kaart te zetten. Uiteraard willen we het bestaande Munsterpleinschaak, het stedentreffen met M-Gladbach en het Nieuwjaarstoernooi in de vernieuwde vorm hiervoor handhaven en inzetten. Daarnaast zijn er momenteel ideeën om mogelijkheden te bezien of we ook in Roermond een weekendtoernooi van de grond zouden kunnen krijgen. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van nog te vinden sponsoring. Mochten er leden zijn die mogelijke sponsors zouden weten dan zouden wij dit graag vernemen.
Tot slot wil het bestuur voorstellen om met ingang van het komende schaakseizoen het aantal rapidschaakavonden naast de bestaande clubcompetitie iets meer uit te breiden. Dus behalve het pepernotenrapidtoernooi en het paaseierenrapidtoernooi ook nog te starten met een kerstballenrapidtoernooi en een carnavalsrapidtoernooi.
Tevens wil het bestuur voor de overall winnaar van deze rapidtoernooien een nieuwe wisselbeker in het leven roepen. Deze wisselbeker zouden we dan de Dick Klokgieters rapidbeker willen noemen ter nagedachtenis aan ons voormalig bestuurslid Dick Klokgieters.
Verder wil ik in deze beleidsvisie mijn medebestuurders, jeugdbegeleiders en andere leden die met activiteiten geholpen hebben in de afgelopen jaren bedanken voor hun hulp. In het bijzonder wil ik vooral met name Dai Heinen bedanken voor zijn enorme steun en zijn onaflatende inzet voor ’t Pionneke.
Rest mij nog slechts een slotwoord in deze korte beleidsvisie/verantwoording. Ik hoop dat deze visie weer gedragen zal kunnen worden door de leden. Mocht dit zo zijn dan wil ik met alle plezier de komende drie jaren weer het voorzitterschap ambiëren. Ik heb en dat zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn de functie de afgelopen jaren met plezier vervult.
Wiel Scheeren
\